Zasady ochrony prywatności baseuspolska.pl zostały zaktualizowane 31 marca 2023 r.

W Baseus Polska wiemy, jak ważne jest dla Ciebie zachowanie prywatności. Dlatego przyjęliśmy najwyższe standardy jej ochrony, określając jasno sposoby zbierania, przetwarzania i przechowywania Twoich danych.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.baseuspolska.pl, która prowadzona jest przez Lost Kowalewski Artur Szwarc. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania w pełni z usług świadczonych na stronie Serwisu.

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Lost Kowalewski Artur Szwarc
 • Strona/Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://baseuspolska.pl/
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 • Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Poufność – właściwość zapewniająca, że informacja (np. dane osobowe) jest dostępna jedynie osobom upoważnionym
 • Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora
 • Polityka transparentności

§ 2 Zakres

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt (cookies).

§ 3 Przetwarzanie danych przez Administratora

 • W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 • Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów). Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 • Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. "wycieku" danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.
 • Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: sklep@baseuspolska.pl

Przekazywanie danych poza EOG

 • Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator zdecydował się nie przekazywać dane osobowych poza EOG. Jeśli jednak byłoby to konieczne, zostałyby przekazane z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

 

§4 Dane osobowe

    3. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

    4. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

    5. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyska Klient kontaktując się droga mailową bądź dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na Stronie w zakładce „kontakt”.

    6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

    7. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu i zakresie, w jakim zostały mu powierzone.

§5 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

REJESTRACJA W SERWISIE

    8. Podmiot danych podczas rejestracji w Serwisie, proszony jest o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b RODO). Przetwarzane są również w celach analitycznych i statystycznych - prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit.f RODO).

    9. Jeżeli Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

    10. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy inną zawartą z nim umową lub w inny sposób niepowiązanej z jakąkolwiek relacją z Administratorem, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

    11. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

    12. Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ TOWARÓW, ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

    13. W razie realizacji zamówienia w punkcie stacjonarnym Administrator przetwarza dane osobowe klientów dla celów związanych z realizacją zamówienia.

    14. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie to występuje np. w przypadku w wystawienia faktury lub dokumentu TAX FREE.

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

    15. W przypadku złożenia reklamacji Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu obsługi reklamacji.

    16. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na spełnieniu obowiązków wynikających z umowy zawartej z klientem poprzez rozpatrzenie reklamacji.

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁASZANIEM SKARG I WNIOSKÓW

    17. W przypadku złożenia skargi lub wniosku Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu obsługi takiego zgłoszenia.

    18. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na poprawie jakości świadczonych usług.

MONITORING WIZYJNY

    19. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrzymania porządku na terenie obiektu, oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora lub ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie zarządzanym przez Administratora oraz ochrony jego praw.

    20. Obszar objęty przez Administratora monitoringiem jest oznakowany za pomocą odpowiednich znaków graficznych.

§6 Okres przetwarzania Danych osobowych

    21. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

§7 Udostępnianie danych

    22. Dane podane przez klienta mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w granicach prawa. Mowa tu o podmiotach świadczących usługi na rzecz administratora mających podpisane odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz niewykraczające poza cel i zakres zgody udzielonej przez Klienta.

    23. Dane mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań. Administrator zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych Klientowi na jego wyraźną prośbę co wynika z zapisów Rozporządzenia.

§8 Prawa Podmiotów Danych

    24. Podmiotom danych przysługuje prawo do:

        1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych,

        2. prawo uzyskania kopii danych,

        3. prawo do sprostowania,

        4. prawo do usunięcia,

        5. prawo do ograniczenia przetwarzania,

        6. prawo do przenoszenia danych,

        7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

        8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,

        9. prawo wycofania zgody,

        10. prawo do skargi

    25. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić w formie pisemnej pod adres email Administratora bądź listownie. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania. Spółka przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

§ 9 Pliki cookies

    26. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. W związku z tym Administrator oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując i uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

    27. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

    28. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE PLIKI COOKIES

    29. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika i mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.

    30. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu i mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.

    31. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie

    32. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy

COOKIES MARKETINGOWE

    33. Marketingowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika jest profilowany. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

    34. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

    35. Przetwarzanie Danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody, która może być w każdym momencie wycofana.

§ 10 Narzędzia analityczne i marketingowe

Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi.

GOOGLE ANALYTICS

    36. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS

    37. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA

    38. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

§ 11 Zarządzanie ustawieniami cookies

    39. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

    40. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

    41. Zgodę można wycofać również poprzez kontakt z Administratorem

    42. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory oraz http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

§12 Logi serwera

    43. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania oraz zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

    44. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:

        1. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,

        2. czas wysłania odpowiedzi,

        3. nazwę stacji klienta (protokół http),

        4. informacje o błędach (jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http),

        5. informacje o przeglądarce Klienta,

        6. informacje o adresie IP.

    45. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

    46. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§13 Zmiany polityki prywatności i cookies

    47. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

    48. Więcej informacji można uzyskać w naszej Polityce Transparentności

    49. Ostatnia aktualizacja zapisów Polityki jest z dnia 31.03.2023 roku.